Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve společnosti Spectrasol s.r.o.
Účel zpracování: zasílání newsletteru

Použití automatizovaného zpracování osobních údajů:
Doba uchovávání: po dobu trvání souhlasu

Použití manuálního zpracování osobních údajů:

Doba uchovávání: osobní údaje zpracovávané manuálně nejsou uchovávány

Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány:
Osobní údaje jiné než citlivé: jméno, příjmení, email

Zvláštní kategorie údajů (osobní údaje citlivé): citlivé osobní údaje nejsou
zpracovávány

Kategorie příjemců z české republiky a států EU:
orgány veřejné správy (na základě zvláštního zákona)

Úmysl předávat osobní údaje do zahraničí mimo státy EU:
Země mimo EU nebo mezinárodní organizace, kam mají být osobní údaje předávány:
Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do zahraničí mimo země EU

Informace týkající se použitého postupu při automatizovaném rozhodování (profilování) jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů:
Správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí profilování

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů.

Správce: Spectrasol s.r.o., Hájkova 1682/1, 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ:07149794
Email: info@spectrasol.cz

Zástupce správce: Správce nejmenoval svého zástupce

Zpracovatel: Creative ADison s.r.o., Lazarská 11/6, 120 00 Nové Město, Praha 2 IČ:26811090, C
204428 vedená u Městského soudu v Praze

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Poučení subjektu údajů o právním základu poskytnutí osobních údajů a následkům jejich neposkytnutí:
Poskytnutí osobních údajů je: Požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy

Následky odmítnutí poskytnout správci osobní údaje: Pokud subjekt údajů
souhlas neposkytne, nebude dostávat newsletter

Poučení subjektů údajů o jeho právech:
Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních
údajů.Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Spectrasol s.r.o.
V Praze 24.5.2018