Práca pojednáva o pôsobení svetla na duševné zdravie v školskom prostredí s dôrazom na kognitívne schopnosti žiakov. V uskutočnenom experimente boli použité prokognitívne svietidlá Spectrasol. Prvotné výsledky v decembri 2022 ukázali, ž̌e lepš̌ie výsledky vo vš̌etkých použ̌itých výskumných metódach dosiahli ž̌iaci v triedach, kde bolo dlhodobo nainš̌talované plnospektrálne prokognitívne osvetlenie. Najvýznamnejš̌í rozdiel sa preukázal v teste zameranom na reakčný č̌as. Tento test dokonč̌ilo v skupine s běžným osvetlením len necelých 30% žiakov, zatiaľ čo v skupine s prokognitívnymi svietidlami to bolo až 83% ž̌iakov.

Celá studie v PDF: